VPN bar. Serhet ýok

Islendik enjamda howpsuz, mugt internedi tapyň!

Näme üçin maňa VPN gerek?

Her enjam has ygtybarly edilip bilner

Smartfon, planşet ýa-da marşrutizator - bir abunalyk öýüňizde çäksiz enjamlara mümkinçilik berýär.

Sebitleýin çäklendirmeleri aýlaň

Sebitiň dürli serwerlerinden size iň gyzykly şertleri saýlaň.

Howpsuz internet aňsat

Köpçülikleýin Wi-Fi ýa-da öý üpjünçisini ulansaňyz, VPN şahsy maglumatlaryňyzy goramaga kömek edýär.

VPN näme?

Wirtual Private Network (VPN), şifrlenen aragatnaşyk kanaly arkaly internet birikmäňizi gönükdirýän programma. Döwlet edaralary, hakerler we ISP-ler tarapyndan onlaýn gözegçilikden goraýar. Mundan başga-da, VPN hakyky IP adresiňizi gizlemäge kömek edýär. sebit senzurasyna we beýleki çäklendirmelere sezewar bolmaz ýaly

0123456789
0123456789
.
0123456789
0123456789
.
0123456789
0123456789
.
0123456789
0123456789

Entegem muny isleýändigiňize ynanmaýarsyňyzmy? Ikirjiňlenmän synap görüň.

Biz öz VPN-i hödürlemäge taýýar, sebäbi hiline ynanýarys. Hyzmatymyzy halamaýan bolsaňyz, 30 günüň dowamynda bize habar beriň we puluňyzy yzyna bereris.

Synap görüňVPN aýratynlyklary barada has giňişleýin öwreniň

2018-nji ýyldan bäri iň gowy hyzmat etmek

Bütin dünýäde dinamiki IP-ler bilen ygtybarly amatsyz serwerler4K wideo we onlaýn oýunlar üçin ultra giň zolakly we pes ping

Dost we hünär goldawy size VPN-i nädip gurmalydygy barada maslahat berer

Kredit kartoçkalarynyň köpüsini we esasy kriptografik walýutalary kabul ediň

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

VPN hyzmaty haýsy wezipeleri ýerine ýetirýär?
Ilki bilen, VPN hyzmaty enjamyňyzyň internete birikmeginiň howpsuzlygyny üpjün etmek arkaly maglumatlaryňyzy goraýar. VPN ähli maglumat trafigiňizi kodlanan tunel arkaly ugrukdyrýar. Bu IP adresiňizi örtýär we ýerleşýän ýeriňizi gizleýär.
VPN näme we maňa näme gerek?
Bu hakerlerden, töleg programma üpjünçiliginden, balykçy hüjümlerinden we başga-da köp howplardan goramak hyzmatydyr. Internet hakykatdanam howplardan doly we özüňizi olardan goramak üçin VPN gerek. Web ulanyjy maglumatlary sanly bazarda iň meşhur walýuta öwrüldi we howpsuzlygyňyz eliňizde.
VPN hyzmatyňyz ygtybarlymy?
Hawa, hyzmatymyz ygtybarly. Iň ýokary derejeli VPN hyzmatynyň ähli aýratynlyklaryny hödürleýäris: harby derejeli maglumatlary şifrlemek we täzelenen protokollar. Mundan başga-da, hasaba alynmazlyk syýasatyny alyp barýarys. Şahsy durmuşyňyzyň eldegrilmesizligi we howpsuzlygy biziň iň möhüm meselämizdir.