Aýda bary-ýogy 99 3.99-dan ajaýyp hyzmat

Çalt we çäklendirilmedik ygtybarly internet

VPN doly görkezilýär


Dünýä derejesindäki howpsuzlyk

Esasy ýagdaýda, iň soňky VPN protokollaryny ulanýarys we hiç hili maglumat saklamazlyk üçin gaty seresap bolýarys

Doly şifrlemek

Baglanyşykdaky ähli maglumatlary halkara derejesinde ykrar edilen AES-256 şifrlemek standartyny ulanyp üpjün edýäris.

Çäklendirilmedik enjamlar

Youhli we maşgalaňyzyň enjamlaryny näçe gerek bolsa hasabyňyza birikdiriň!

Howpsuz VPN teswirnamalary

Serwerlerimiz, IT howpsuzlyk jemgyýeti tarapyndan iň häzirki zaman ses berlen OpenVPN, Wireguard, IPSec we ShadowSocks-y goldaýar.

Wideony görüň we oýnaň

Serwerlerimiz oýun we wideo mazmuny üçin aşa giň we optimaldyr. Yza galman ýokary hilli mazmundan lezzet alyň

Bütin dünýäde internete giriş

Haýsy ýurtda bolsaňyzam, mazmuna girmek üçin elmydama başga birine syýahat edip bilersiňizNäme üçin VPN gerekdigini bilmek isleýärsiňizmi?

Hyzmatymyzyň näme üçin ajaýyp saýlawdygyny we ony gündelik işlerde nädip ulanyp boljakdygyny öwreniň!

Köpräk oka

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

VPN hyzmaty haýsy wezipeleri ýerine ýetirýär?
Ilki bilen, VPN hyzmaty enjamyňyzyň internete birikmeginiň howpsuzlygyny üpjün etmek arkaly maglumatlaryňyzy goraýar. VPN ähli maglumat trafigiňizi kodlanan tunel arkaly ugrukdyrýar. Bu IP adresiňizi örtýär we ýerleşýän ýeriňizi gizleýär.
VPN näme we maňa näme gerek?
Bu hakerlerden, töleg programma üpjünçiliginden, balykçy hüjümlerinden we başga-da köp howplardan goramak hyzmatydyr. Internet hakykatdanam howplardan doly we özüňizi olardan goramak üçin VPN gerek. Web ulanyjy maglumatlary sanly bazarda iň meşhur walýuta öwrüldi we howpsuzlygyňyz eliňizde.
VPN hyzmatyňyz ygtybarlymy?
Hawa, hyzmatymyz ygtybarly. Iň ýokary derejeli VPN hyzmatynyň ähli aýratynlyklaryny hödürleýäris: harby derejeli maglumatlary şifrlemek we täzelenen protokollar. Mundan başga-da, hasaba alynmazlyk syýasatyny alyp barýarys. Şahsy durmuşyňyzyň eldegrilmesizligi we howpsuzlygy biziň iň möhüm meselämizdir.