IP adresim näme?

more_horiz

IP
Brauzer
SEN
Locationerleşýän ýeri
Internet üpjün ediji
DNS üpjün ediji

IP adresim ýerleşýän ýerim baradaky maglumatlary nädip açýar?

IP adresi ISP-lere we web sahypalaryna haýyş edýän maglumatlary nirä ibermelidigini bilýär. Biraz meňzeýär

Bu poçta salgysyna meňzeýär: internet arkaly iberilen maglumatlaryň her paketinde internet arkaly iberilen maglumatlaryň her bukjasyna iberijiniň we alyjynyň IP adresi goşulýar.

Her ISP-iň müşderilere mahabat berýän IP adresleriniň dürli diapazony bar. Bu maglumatlar IP adresi köpçülige mälim bolany üçin, kompýuteriňiziň şäherdäki ýerleşişini yzarlap bilersiňiz ýa-da käbir ýagdaýlarda hatda jaý ýa-da kwartirada hem yzarlap bolýar.

IP adresini üýtgedip bir ýeri gizläp bolarmy?

Hawa. Diňe bir VPN-e birikdiriň


Şeýle hem

Web sahypalary, programmalar we girýänler hakyky ýeriňizi bilenoklar
Traffichli traffigi şifrlemek, internetdäki howpsuzlygyňyzy we anonimligiňizi artdyrar
Ationserleriň arasynda aňsat geçmek, hakykatdanam mugt internete girmäge mümkinçilik berýär

IP adresi näme?

127.0.0.1

IP adresi, internet birikmesi wagtynda ähli enjamlara (kompýuterlere, planşetlere we smartfonlara) bellenen özboluşly şahsy belgidir.Häzirki wagtda iki IP adresi standarty, IP wersiýasy 4 (IPv4) we IP wersiýasy 6 (IPv6) bar. Olaryň arasyndaky tapawut ýazgy görnüşinde we nyşanlaryň sanyndadyr. Şeýle-de bolsa, iki standart hem enjamlary kesgitlemek we ýerleşýän ýeri boýunça salgylanmak üçin ulanylýar.

IPv4 nokat bilen bölünen 1-3 sanly dört toplumdan ybarat - mysal üçin 170.0.0.1. Maksimum 4 milliard töweregi üýtgeşik kombinasiýa bar. Şeýle-de bolsa, wagta çenli

Birikdirilen enjamlaryň sany 4 milliarddan geçende, täze standart gerekdi we bu IPv6.

Döwlet we hususy IP salgylary

Poçta salgysy bilen deňeşdirip bolar. Dostuňyza e-poçta salgyňyzy aýtmasaňyz, e-poçta iberip bilmersiňiz we IP-ni aýtmasaňyz, web sahypasyndan suratlary ýa-da tekstleri göçürip alyp bilmersiňiz. salgysy.

Jemgyýetçilik IP salgylary diňe bir kompýuterler üçin däl, eýsem saýtlary ýerleşdirýän serwerler üçinem. Okamak üçin domen atlary bilen baglanyşykly bolmaly. Mysal üçin, Google-yň köpçülige açyk IP salgylaryndan biri. 142.250.185.195. Brauzeriňize ýazsaňyz, Google sahypasy açylar. Emma Google "salgysyny" 142.250.185.195-den has ýatda saklamak has amatly.

Şeýle hem, bu IP adresi Google serwerleriniň ýerleşýän ýerini barlamak üçin ulanyp bilersiňiz - ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Mountain View-da.

Döwlet we hususy IP salgylary

Bular hususy tora birikdirilende berilýär. Hususy IP adresler, internet birikmesiz, şahsy ulgamyň içinde maglumat geçirmek üçin ulanylýar.

Mysal üçin, simsiz printeriňiz bar bolsa, çap etmek üçin resminama ibereniňizde, maglumatlary internete "ýüklemezden" iberýärsiňiz. Printeriň şahsy IP adresi maglumatlara ýüzlenmek üçin ulanylýar.

Hususy IP adresleri, adatça, hususy tora degişlidigini görkezmek üçin 192.168-den başlaýar. Hususy IP adresleri enjamy öý toruňyza birikdireniňizde marşrutizatorlar tarapyndan bellenilýär.

p> Hususy IP adresler öý ulgamyňyzda, şonuň üçin internetdäki kompýuterlere öýüňiziň daşyndan girip bilmersiňiz. Kompýuteriňize internetiň daşyndan girmek üçin ulanyp bilmersiňiz. Jemgyýetçilik IP adresi daşarky ulgamda, şonuň üçin ondan kompýutere girip bilmersiňiz.

Hususy IP daşarky ulgamda, şonuň üçin bilseňiz kompýutere girip bilersiňiz.

IP adresiňiz, internet birikmesi we ýerleşýän ýeriňiz barada size aýdyp biler

Şäher
Countryurt
Sebit
Indeks

Sahypalar siz hakda has köp maglumat alyp biler. IP adresindäki maglumatlary gutapjyklar, "yzarlamak" skriptleri, sanly brauzer barmak yzy, sahypadaky işjeňlik ýaly beýleki yzarlaýyş usullaryndaky maglumatlar bilen baglanyşdyryp bilýärler. Collectedygnalan maglumatlardan, gaty jikme-jik sanly profil.

Sahypalar ýerleşýän ýeriňiz, gyzyklanmalaryňyz, ýükleýän faýllaryňyz we hatda siziň bilen gatnaşygy bolan adamlar hakda maglumatlary bir ýere jemläp biler. Bu sanly profiller marketologlar üçin gaty möhümdir. Olaryň kömegi bilen, ýokary maksatly mahabatlary görkezip ýa-da maslahat berilýän mazmuny hödürläp bilersiňiz.


Internet hyzmatyny üpjün edijiler siz hakda has köp maglumat alýarlar.

Siz olaryň müşderisi bolansoň, hakyky adyňyzy, hakyky salgyňyzy, telefon belgiňizi, bank bank kartoçkasynyň maglumatlaryny we belki-de has köp zady bilýärler. Şonuň üçin ISP-ler diňe IP adresiňiz bilen internet işjeňligiňizi çäklendirip, senzura edip we gönükdirip biler.

Russiýada we beýleki köp ýurtlarda.

Russiýada we beýleki köp ýurtlarda Internet hyzmatlaryny üpjün edijiler internet işjeňligiňiziň gündeligini ýöretmeli we Russiýada we beýleki köp ýurtlarda Internet hyzmatlaryny üpjün edijiler onlaýn işiňiziň gündeligini ýöretmeli we haýyşy boýunça döwlet edaralary bilen paýlaşmaly. HTTPS bilen goralmaýan saýtlar açylanda, ISP aýratyn sahypalary we hatda mazmuny "görüp" biler. Emma hatda HTTPS hem gorag däl - ISP açan domeniňizi görer.