Bir abuna ýazylan VPN-iň ähli artykmaçlyklaryny alyň

Bütin dünýäde ýokary tizlikli serwerler, elýeterli onlaýn çeşmelere girmek, kepillendirilen gizlinlik we 24/7 söhbetdeşlik goldawy

30 gün kepillik Halamaýan bolsaňyz yzyna gaýtaryp bereris
Ulanyjy saýlamasy

12 aý üçin.

50% arzanladyş.

€7.99 €4.00 Aýlyk
12 aý üçin saýlaň.
30 günlük pul yzyna kepillik
Çäklendirilmedik enjamlar
Bütin dünýädäki saýtlar
iň ýokary peýdasy. Bir zady halamaýan bolsaňyz, ilkinji 30 günde puluňyzy yzyna bereris

6 aý üçin.

22% arzanladyş.

€7.85 €6.12 Aýlyk
6 aý üçin saýlaň.

Halamaýan bolsaňyz yzyna gaýtaryp bereris.
Soraglaryňyz bar bolsa dostlukly goldaw size kömek eder.

aýda

Synanyşmaga laýyk bolar

€7.69 Aýlyk
1 aý üçin saýlaň.

Halamaýan bolsaňyz yzyna gaýtaryp bereris.
Soraglaryňyz bar bolsa dostlukly goldaw size kömek eder.

VPN üçin köp ulanylyş


Dünýäniň dürli künjeklerinden wideolar

VPN dürli akym sahypalarynyň mazmunyny çäklendirmesiz gözden geçirmäge mümkinçilik berýär

Islendik dükandan oýunlar

Sebit bahalarynda oýunlar ýygyndysyna giriň we pul tygşytlaň.

Web sahypalaryna doly giriş

Girip bilmeýän geo-çäklendirilen mazmuna girmek üçin VPN ulanyň

Sporty görmek

Sport höwesjeňleri sporta tomaşa etmek gadagan edilip bilner. VPN täzeden tomaşa etmekden lezzet alýar.

Apphli programma aýratynlyklaryna giriň

Öndüriji sebitleýin çäklendirmeler girizen hem bolsa, halaýan programmalaryňyzyň ähli işleýşini ulanyň.

Sebit bahalarynda arzanladyşlar we mahabatlar

Myhmanhanada, kärende awtoulagynda ýa-da uçuş bronlarynda iň oňat şertnamalary tapmak üçin VPN serwerleriniň arasynda geçiň.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

VPN hyzmaty haýsy wezipeleri ýerine ýetirýär?
Ilki bilen, VPN hyzmaty enjamyňyzyň internete birikmeginiň howpsuzlygyny üpjün etmek arkaly maglumatlaryňyzy goraýar. VPN ähli maglumat trafigiňizi kodlanan tunel arkaly ugrukdyrýar. Bu IP adresiňizi örtýär we ýerleşýän ýeriňizi gizleýär.
VPN näme we maňa näme gerek?
Bu hakerlerden, töleg programma üpjünçiliginden, balykçy hüjümlerinden we başga-da köp howplardan goramak hyzmatydyr. Internet hakykatdanam howplardan doly we özüňizi olardan goramak üçin VPN gerek. Web ulanyjy maglumatlary sanly bazarda iň meşhur walýuta öwrüldi we howpsuzlygyňyz eliňizde.
VPN hyzmatyňyz ygtybarlymy?
Hawa, hyzmatymyz ygtybarly. Iň ýokary derejeli VPN hyzmatynyň ähli aýratynlyklaryny hödürleýäris: harby derejeli maglumatlary şifrlemek we täzelenen protokollar. Mundan başga-da, hasaba alynmazlyk syýasatyny alyp barýarys. Şahsy durmuşyňyzyň eldegrilmesizligi we howpsuzlygy biziň iň möhüm meselämizdir.