Domen hakda has giňişleýin öwreniň

WHOIS onlaýn maglumat bazasyny ulanyp domenleri barlamak.

Domain Whois näme

Whois domen hakda jikme-jik maglumat. Hasaba alnan senäni, domene eýe bolan registratoryň adyny we başga-da köp zady aýdýar. Domeniň eýesi registratory we başga-da köp zady aýdýar.

Bir sahypa barada bilmek üçin bu sahypadaky gutujyga domeni ýazyň (meselem blancvpn.com ýa-da www.blancvpn.com) we gözleg düwmesine basyň. Birnäçe sekundyň içinde Whois bolar.

Domeniň Whois domeni barada möhüm maglumatlary öz içine alýar:

Whois maglumatlary nireden gelýär?

Whois-daky maglumatlar, halkara internet kanunlaryna we düzgünlerine laýyklykda bir domen hasaba alnanda berilýär. Ilki bilen goramak üçin bar

Whois, esasan, sarp edijileri goramak üçin.

“Whois” internetiň umumy saglygy üçin hem zerurdyr. Mysal üçin, DNS serwerleriniň girýän domeniňizi saýty ýerleşdirýän serweriň IP adresine dogry öwürýändigine göz ýetirmek üçin.

Näme üçin sahypanyň Whoisini barlamaly?

Şübheli arzan bahadan täze iPhone satýan dükan üçin mahabat görýärsiňiz diýiň. Domeniň haçan hasaba alnandygyny bilmek üçin Whois hyzmatymyza giriň. Hasaba alyş senesi Eger domen birnäçe hepde öň gurlan bolsa, hökman gymmaty ýok

Şol onlaýn dükana ynanmak hökman däl.

Onlaýn banklar bilen meňzeş. Balykçylar köplenç hakyky onlaýn bank sahypalaryna meňzeýän e-poçta arkaly fişing baglanyşyklaryny iberýärler. Olara basyp, ulanyjy adyny we parolyny girizensoň, adam puluny ýitirip biler. Onlaýn bankyň domenini barlamak, onuň hakyky bankdygyna, galp bank däldigine göz ýetirmäge kömek eder.

Domain Whois, web sahypa döretmek isleýän web administratorlaryna-da kömek eder, emma isleýän domeni öz sahypasyny açmak isleýär, emma domen köp. Whois-iň haçan çykandygyny ýa-da administratoryň kimdigini bilmek üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bir domeniň eýesiniň bellige alnyşyny islän wagtyňyz uzaldyp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.